/Projekter

Projekter

Det er projektet Beboerforeningen har været involveret i på forskellig vis.
De nyeste projekter ligger øverst og de ældste i bunden af denne præsentation.

2016 august – Naturpark Lillebælt

Infomøde i august i ’Det grønne Rum’ i Danmarksgade.
Møde på Ødstedgaard blandt utilfredse lodsejere fra området langs Rands Fjord. De var generelt imod projektet – ikke mindst pga. manglende information.
Der bliver en høringsfase i april maj 2017.

2016 Maj Juni – Vastu Haven

Der afleveres 600 indsigelser mod Vastu Haven’s planer om speciel TM bebyggelse i Østerby. Byrådet vælger ikke at give tilladelse til byggeriet.

2016 – juni. Første spadestik til cykelsti

 

2015 opstart og borgermøder vedrørende cykelsti langs Bøgeskovvej, Trelde Næsvej og Egeskovvej

Strækning 1

Strækning 2

Strækning 3

Strækning 4

Strækning 5 

Strækning 6

2015 maj – opstart af analyse af Vastu Haven projekt i Østerby

2015 marts Indsigelse til naturstyrelsen mod klapning af slam fra Kolding havn ud for Trelde Næs

2014 Vejskilte med lokale stednavne

2013 Cykelstativ ved busholdeplads Østerbyvej/Trelde Næsvej

2013 Bænke ved Fladstrand og Bøgeskov strand

2013 Og bænkesæt ved rastepladsen i Vejlby

2013 Vedlighold af natursti til slusen

2010 Jordhotel ved Lossepladsen i Vejlby

Kommunen har lige udsendt et større skrift omkring planerne, som vi er ved at sætte os ind i.
Umiddelbart er det til deponering af jord, der skal bruges senere eller afventer rensning. Der skal åbenbart bygges en stor hal - 15 m høj til deponering af det mest forurenede jord.
Projektet forkastet efter indsigelser fra os.
Argumenterne var at det ville skabe forurening i et følsomt område.

2010 Cykelsti langs Egeskovvej Bøgeskovvej og Trelde Næsvej

Ved sidste valg i efteråret 2009, blev vi lovet 1. prioritering af vores cykelsti langs Bøgeskovvej og Trelde
Næsvej - skolevejen. Der er afsat penge i budgettet, og staten har givet tilskud til cykelstier i Fredericia
Kommune, og projektet er nu godkendt i byrådet. Projekteringen er gået igang, og vi har sammen med
skolen og berørte grundejerforeninger, været til et mindre dialogmøde, hvor en foreløbig plan blev præsenteret.
Projekt sat i stå da finanskrisen sætter ind.

2009 Bump på Trelde Næsvej og Bøgeskovvej:

Vi har fået bevilget penge fra kommunen til projektet, og har planer om busvenlige bump. Dvs. bump, hvor der er to spor, der passer med bussens hjulafstand, men
ikke med personbilernes. Det vil sige, at bumpene ikke generer bussen, men kun bilister, der kører for hurtigt.
Sagen er opgivet, da trafiksikring af en del af Trelde Næsvej og Bøgeskovvej vil foregå i forbindelse med cykelstiprojektet.

2009 - 2010 Boligområder ved Østerby:

Her har kommunen godkendt etablering af 70 nye boliger - lokalplan 280.
Vi har gjort indsigelse og vi har været til møde med Teknisk udvalg og byggefirmaet Elvsø Ejendomme.
Da det ikke er muligt at undgå bebyggelse af arealet, da det er udlagt til boligområde og solgt til formålet, prøvede vi at få taget så meget hensyn til de nuværende boliger som muligt. Høringsfasen var fra starten af juli til sidst i august.

Boligområdet ved Østerby - lokalplan 280
Da byggemodningen blev gennemført, resulterede det i en alt for stor terrænregulering visse steder. Vi klagede til kommunen samme med øvrige beboere, der var stærkt generede af overfladevand, der førte sand og jord med sig ind i tilstødende have og hus.
Kommunen gav påbud om reetablering, og efter et par forlængelser af fristen, har kommunen indgivet politianmeldelse, da der ikke er sket tiltag til reetablering af oprindelige terræn.
Der er i lokalplanen givet tilladelse til regulering på højest ½ m, men der er over 4 - 5 m på nogle steder.
Politiets anklagemyndighed vil seneste 11/10 2010 tage stilling til eventuelle foranstaltninger, der skal foretages i sagen.

2010 - Fortov langs Egeskovvej fra Kristtjørnevej til Egeskov Bygade: 

Der manglede et stykke fortov i forlængelse af det nuværende fortov fra Egeskov Bygade og frem til det nye boligområde.
Vi fik i 2009 bevilget forskønnelsespenge til projektet, og det blev afsluttet september 2010.

2009 Fortov langs Vejlby Kirkevej:

Her mangler ligeledes et stykke fortov fra det bestående ved Hvidtjørnevej og frem til det nyetablerede areal ved Egeskov Kirke. - Projektet er afsluttet.

Oprettet manglende fortov fra Egeskov Bygade til Kirken.

2008 – TM boligområde 

Kommunen gav os ret i, at smertegrænsen for samtidige boligudviklingsområder var nået, derfor blev nedenstående lokalplan 285 forkastet.
TM boliger ved Østerby: - Lokalplan 285 - (se planen via Fredericia Kommunes hjemmeside). TM har planlagt et boligområde vest for det kommende nye boligområde ved Østerby - langs Skullebjergvej.
Det drejer sig om 22 boliger, der skal opføres efter specielle retningslinier, der er bestemt af Trancendential Meditations specielle overbevisninger.
TM har tidligere givet udtryk for, at de gerne vil have et kursuscenter umiddelbart nord for de pågældende 22 boliger, men Kursuscentret er dog ikke med i lokalplanen, der er i høring nu.
Lokalplan 285 er i høring fra 17/10 til 12/12 2007.
Beboerforeningen vil give indsigelse fordi boligmassen i Østeby bliver alt for stor. Den vil lukke af for en stor del af udsigten fra både Trelde Næsvej mod syd og Skullebjergvej mod nord.
Vi er ikke imod de mennesker, der bor og gerne vil bosætte sig i vores sogn, men vi vil også gerne tage hensyn til dem, der allerede bor her, og netop har valgt vores område, fordi det er et landsbysamfund.
Området er ikke med i det boligområde, der har figureret i regionsplanen, men man har lige nået, at få tilsagn om kompensation fra Vejle Amt inden amterne blev nedlagt. Det vil sige, at man har skullet indhente tilladelse fra Miljøcenter Odense.
Området er i landzone og med landbrugspligt, der skal ophæves for at få lov til den pgl. udstykning.
- Der er flere detaljer, som fremgår af lokalplanforslaget, der er i høring og kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside.
Dansk Naturfredningsforening støtter op om, at der ikke skal bygges mere i Østerby området.
Naturfredningsforeningen har foreslået et område vest for Fredericia, der kaldes 'Himmerigshuse'. Det er et stort fladt areal ved Stoustrup, hvor man har foreslået at foretage en kupering af området, så der kommer nogle bakker og en sø og tilplante
med grønne arealer, så det bliver attraktivt. Der vil så kunne placeres et stort parcelhuskvarter, der ligger tæt på byen - tæt på motorvejen, og derfor skulle være mere velegnet - også miljømæssigt.
Dansk Naturfrednings lokal komite i Fredericia, der har skabt ideen, har netop modtaget Dogme miljøprisen herfor.
Baggrunden for ideen til 'Himmerigshuse' er at aflaste de naturskønne områder i kommunen, så de ikke alle ødelægges af merbyggeri.
- Når først der er bygget, er det umuligt, at reetablere naturen.

Lokalplan 281 godkendt og igang sidst på året 2007

Desuden er der gang i endnu et boligområde ved Enggården - lokalplan 281 - i den vestlige ende af
ovenfornævnte boligområde. Det har været i høring samtidig med ovenstående boligområde.
Boligområde ved Enggården.- lokalplan 281.

2007 Campingpladsen ved Trelde Næs:

Vi har gennem flere år måttet holde et vågent øje med campingpladsen.
Forskellige ejere har ikke haft styr på, hvor man måtte langtidscampere og hvor man i det hele taget måtte campere.
Desuden har der været foretaget en større jordopfyldning, som er i direkte strid med fredningen af området.
De nuværende ejere har tilsyneladende bedre styr på det, så der har ikke været så mange overskridelser i sommeren 2007.

2007 Skydebane i Vejlby:

Efter deltagelse i byrådsmøder med diverse kommentarer og flere artikler i Fredericia Dagblad, endte sagen med, at der meldte sig en køber til arealet, der ligger godt for en virksomhed pga. både adgang til jernbane og let adgang til motorvejen - i hvert fald når den nye Ydre Ringvej gennemføres til Stoustrup.
På grund af dette, er planerne om flugtskydebane i Vejlby opgivet, og politikerne har tilkendegivet, at den ikke bliver genoptaget.