/Vejlby Sogns Beboerforening

Vejlby Sogns Beboerforening

Vejlby Sogns Beboerforening har eksisteret siden november 1998.
Foreningen forsøger på bedste måde, at varetage Vejlby sogns interesser.
Vi fokuserer på, at det er et landsogn, hvor man skal tage hensyn til, at udbygning skal foregå på så lempelig en måde som muligt.
En gang om året - sidst i november - holdes der generalforsamling, hvor aktuelle emner tages op, og debatteres med de fremmødte medlemmer. Desuden har vi, hvis der er behov og ønske herom, mødtes med implicerede parter i sager, der har haft indflydelse på sognet.
Beboerforeningen har været den instans, der sørgede for, at ansøge om midler fra kommunens forskønnelsespulje, da den eksisterede.
Da kommunen oprettede forskønnelsespuljen til forskønnelse af landsbyerne i kommunen, var det en betingelse for ansøgning, at man havde etableret en Beboerforening til at styre projekterne. Kommunen afsatte i en årrække nogle penge på budgettet til forskønnelse i landsbyerne / helhedsplanmidler. Dem kunne vi, sammen med de øvrige landsbyers beboerforeninger, søge om andel i.
Vejlby Sogn strækker sig fra kanalen ved Rands Fjords udløb i Vejle Fjord mod nord til Ryttergrøften (syd for Ydre Ringvej) mod syd og fra Fårbækken i vest til Trelde Næs i øst.
Vejlby Sogn består at 5 landsbyer fra øst mod vest: Trelde, Østerby, Bøgeskov, Egeskov og Vejlby.
Indimellem er der en del små stednavne, der er opstået igennem tiderne.

Vejlby Sogns Beboerforening har en bestyrelse på 5 medlemmer:
Formand: Ulla Jensen
Næstformand: Bent Anthonsen
Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen
Sekretær: Ebba Jacobsen
Best. medl.: Jørgen Aamand

Vejlby Sogns Beboerforenings vedtæger kan findes her: Vedtægter